دانلود فایل word تجزيه و تحليل توزيع فضايي کاربريهاي فرهنگي منطقه 3تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تجزيه و تحليل توزيع فضايي کاربريهاي فرهنگي منطقه 3تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل توزیع فضایی کاربری های فرهنگی وجود و پیشنهادی در سطح منطقه سه شهر تهران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. ابتدا به بررسی و مطالعه ادبیات موسوم به حوزه های کاربری اراضی و مکان یابی به تبیین 13 شاخص مکان یابی کاربری های فرهنگی در قالب توف معیار کلی اقدام شد. در مرحله بعد با تهیه نقشه های فاصله، ارزش گذاری اراضی با توجه به سازگاری یا ناسازگاری آن ها با کاربری مورد پژوهش انجام شده سپس از طریق هم پوشانی لایه های اطلاعاتی در شمال وزن آن ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی، بهترین مکان ها در تناسب با هدف شناسایی فرد. نتایج تحقیق نشان داد که کاربری های فرهنگی در منطقه سه تهران به لحاظ نحوه تفسیر و وضعیت مطلوبی قرار ندارند و توزیع مراکز فرهنگی به صورت اتفاقی صورت گرفته است .همچنین مکان پیشنهادی برای کاربری فرهنگی آتی تناسب خوبی با معیارهای مکان گزینی این نوع کاربری ندارد. بنابراین پس از بررسی مکان های مناسب جهت احداث مراکز فرهنگی و تطبیق آن با واقعیات زمینی، مکان های کلوین شناسایی شده و پیشنهادی برای ایجاد مراکز فرهنگی جدید در منطقه اولویت بندی شد.

لینک کمکی