دانلود فایل word تبيين عوامل شکل گيري فضاهاي جمعي دربافت قديم بوشهربا تاکيد برنقش عوامل طبيعي نمونه موردي ميدان شيخ سعدون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تبيين عوامل شکل گيري فضاهاي جمعي دربافت قديم بوشهربا تاکيد برنقش عوامل طبيعي نمونه موردي ميدان شيخ سعدون :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

یکی از آشکارترین وجوه هویتی معماری شهر بوشهر توجه به ساختار آن است که به سبب اقلیم خاص و ویژه که دارد همواره در شکل گیری شهر نقش بنیادی داشته است. به نظر می رسد این نقش برجسته در سازماندهی ساختار کالبدی و اجتماعی شهر بوشهر، در حال کم رنگ شدن است ازاین رو توجه اصلی این مقاله به شناسایی ویژگی های عوامل طبیعی و کالبدی خاص از جمله باد در معماری و شهرسازی است که می توانند امروز نیز به عنوان عامل نظام بخش کالبدی به استوایی در فضای طبیعی شهر بوشهر ایفای نقش نمایند. به این منظور و به عنوان نمونه پژوهی میدان شیخ سعدون بوشهر انتخاب شده است. این فضای شهری جمعی مکانی است که نگاهی افسران به فرایند شکل گیری و تاثیرگذاری عوامل طبیعی در بافت تاریخی بشر دارد و بیانگر تاثیر شگرف آن بر تطبیق مطلوب زندگی روزمره شهروندان عملکردهای آسایش است. و مکانی شمعی که در دوره های مختلف تاریخی تا پیش از قرن حاضر شمسی، محل برگزاری رویدادهای مهم اجتماعی و برقراری تعاملات مطلوب اجتماعی میان شهروندان بوده است. درحالی که این میدان در دوران معاصر فاقد تاثیرگذاری اثربخش کالبدی و اجتماعی شهری و گذشته خود می باشد. ذکر این نکته ضروری است که پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بر بستری از مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته است .

لینک کمکی