دانلود فایل word بررسي معيشت خانوار هاي روستايي شهرستان الشتر هنگام خشکسالي با در نظر گرفتن سرمايه هاي انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي معيشت خانوار هاي روستايي شهرستان الشتر هنگام خشکسالي با در نظر گرفتن سرمايه هاي انساني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

وجود خشکسالی های اخیر در ایران، یکی از مخاطرات مهم طبیعی محسوب می شود که دارای اثرات و پیامدهای عدیده ای به ویژه در نواحی روستایی است. از جمله این پیامد ها دشواری امرار و معاش خانوارهای روستایی است. از این رو بررسی علمی این پدیده به منظور برنامه ریزی و مقابله با آن ضروری می باشد.این مطالعه توصیفی-پیمایشی به بررسی سرمایه های معیشتی خانوار روستایی در شهرستان الشتر پرداخته است. جامعه آماری دراین تحقیق کل سرپرست خانوارهای روستایی شهرستان الشتر(سلسله) می باشند (N=7340/3)، که 364 نفر از آنان با بهره گیری از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شداند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن با نظر چند تن از متخصصان و اعضا هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای بخش های مختلف پرسشنامه از مقدار مناسبی برخوردار بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی میزان بهره مندی خانوارهای روستایی از سرمایه های انسانی نتایج نشان دادکه میزان بهره مندی خانوارهای روستایی از این سرمایه ها در سطح پایینی قرار دارد.

لینک کمکی