دانلود فایل word بررسي محيط زيست اقتصادي واقتصادمحيط زيستي ورابطه آنهاازديدگاه جامعه شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي محيط زيست اقتصادي واقتصادمحيط زيستي ورابطه آنهاازديدگاه جامعه شناسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

اقتصادمحیط زیست زیرشاخه علم اقتصاداست که مسایل محیط زیست رامدنظرقرارمی دهد.اقتصادبه مثابه یک زیرمجموعه ازاکوسیستم درنظرگرفته می شودوبرحفاظت ازسرمایه های طبیعی تاکیدمی کند،سه کارکرداقتصادی محیط زیست شامل؛فراهم کردن منابع، جذب ضایعات فراورده هاوامکان بهره مندی اززیبایی های طبیعت است.یکی ازمهمترین دلایل استفاده نامعقول ازمنابع طبیعی مدنظرقرارندادن منطق اقتصادی درمدیریت وبهره برداری ازاین منابع است مادرارتباط بامنابع طبیعی بایددنبال دهش طبیعت باشیم نه گیرش طبیعت.مقاله حاضربه بررسی تاثیراقتصادبرمحیط زیست و محیط زیست براقتصادپرداخته نتایج نشان می دهدکه محیط زیست کالانیست ونبایدنگاه کالایی به آن داشت ورابطه دوسویه بین محیط زیست ورشداقتصادی وجوددارد.همچنین رشداقتصادی وتوسعه اقتصادی متمایزازیکدیگرند،رشداقتصادی مفهوم کمی داشته وتوسعه اقتصادی مفهوم کیفی دارد،اثرات سوءتبلیغات رسانه ای مانع رشدوتوسعه اقتصادی می شودوتنهامصرف گرایی وتخریب محیط زیست رابه دنبال داردهمچنین درنتیجه ازدیادجمعیت ونیازبه تولیدبیشتروافزایش به کارگیری منابع طبیعی وباتوجه به محدودیت محیط زیست رشداقتصادی امکان پذیرنخواهدبودونیازبه کنترل جمعیت است.روش مطالعه دراین مقاله مروری- تحلیلی وباتکیه برعملکردوتوسعه پایدارونظریه های جامعه شناسی می باشد.

لینک کمکی