دانلود فایل word رابطه سازگاري اجتماعي با تاب آوري در برابر استرس: نقش ميانجيگري هوش هيجاني و هوش شهودي در نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه سازگاري اجتماعي با تاب آوري در برابر استرس: نقش ميانجيگري هوش هيجاني و هوش شهودي در نوجوانان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین سازگاری اجتماعی و تاب آوری در برابر استرس: نقش میانجی گری هوش هیجانی و هوش شهودی در نوجوانان بوده است. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان دختر شهر ساوه بود، که 360 نفر دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای از دبیرستان های شهر ساوه انتخاب شدند، برای سنجش متغیر تاب آوری در برابر استرس از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون 2003 و برای سنجش سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری دانش آموزان شینا و سینگ 1993 و برای سنجش هوش شهودی از پرسشنامه ادراک شهودی زاده محمدی 1393 و برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن 2002 استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین سازگاری اجتماعی و تاب آوری در برابر استرس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و بین سازگاری اجتماعی وهوش هیجانی و هوش شهودی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و رابطه مثبت و معنی داری نیز بین تاب آوری در برابر استرس و هوش هیجانی و هوش شهودی وجود دارد. و همچنین هوش هیجانی و هوششهودی رابطه بین سازگاری اجتماعی و تابآوری در برابر استرس را میانجی گری میکنند همچنین هر یک از دو هوش ذکر شده رابطه بین این دو متغیر را نیز به تنهایی میانجی گری میکنند

لینک کمکی