دانلود فایل word رابطه سازگاري اجتماعي با تاب آوري در برابر استرس: نقش ميانجيگري هوش هيجاني در نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه سازگاري اجتماعي با تاب آوري در برابر استرس: نقش ميانجيگري هوش هيجاني در نوجوانان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین سازگاری اجتماعی و تابآوری در برابر استرس: نقش میانجیگری هوش هیجانی در نوجوانان بوده است. جامعه آماری پژوهش، نوجوانان دختر شهر ساوه بود، که 360 نفر دانش آموز با استفاده از روش نمونه- گیری خوشهای مرحلهای از دبیرستان های شهر ساوه انتخاب شدند، برای سنجش متغیر تاب آوری در برابر استرس از مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون 2003 و برای سنجش سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری دانش آموزان شینا و سینگ، 1993 و برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار - آن2002 استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین سازگاری اجتماعی و تاب آوری در برابر استرس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و بین سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و رابطه مثبت و معنی داری نیز بین تاب آوری در برابر استرس و هوش هیجانی وجود دارد. و همچنین هوش هیجانی رابطه بین سازگاری اجتماعی و تابآوری در برابر استرس را میانجی گری میکنند

لینک کمکی