دانلود فایل word رابطه روان رنجورخويي رهبر بارهبري مخرب,استرس شغلي و شکايات جسماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه روان رنجورخويي رهبر بارهبري مخرب,استرس شغلي و شکايات جسماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف تعیین رابطه بین روان رنجورخویی رهبربارهبری مخرب, استرس شغلی وشکایات جسمانی به مرحله اجرادرآمد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان مرکزتحقیقات وآموزش منابع طبیعی استان اصفهان دربهار 1395 به تعداد 428 نفربود، که ازمیان آنان تعداد 228 نفر بااستفاده ازنمونه گیری دردسترس سهل الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رهبری مخرب گل پرور 1390 پرسشنامه محقق ساخته روان رنجورخویی رهبر،پرسشنامه شکایات جسمانی اسپکتوروجکس 1997 و پرسشنامه استرس شغلی کوهن وهمکاران 1983 بود. داده ها ازطریق ضریب همبستگی پیرسون ومعادلات ساختاری موردتحلیل قرارگرفت. یافته ها نشان داد که بین رهبری مخرب با روان رنجورخویی، بین رهبری مخرب با استرس شغلی، بین روان رنجورخویی رهبر با استرس شغلی رابطه معنادار p<0/01 و بین رهبری مخرب با شکایات جسمانی رابطه معنادار p<0/05 وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان دادکه، طی یک سلسله روابط زنجیره ای بین رهبری مخرب وروان رنجورخویی رهبربا استرس شغلی وشکایات جسمانی کارکنان رابطه معنادار p<0/05 وجود دارد

لینک کمکی