دانلود فایل word رابطه تاب آوري واضطراب در ميان دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان شهيدباهنرشيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه تاب آوري واضطراب در ميان دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان شهيدباهنرشيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف کلی ازاین پژوهش بررسی رابطه تاب آوری واضطراب میان دانشجویان دختررشته های استثنایی،فیزیک،تربیت بدنی وادبیات دانشگاه فرهنگیان شیرازبود.دراین تحقیق برای بررسی میزان تاب آوری ازپرسش نامه کونور ودیوید سون CD-SIR وبرای سنجش میزان اضطراب از پرسشنامه زونگ R.A.R استفاده گردید.نمونه آماری بصورت تصادفی ساده ودردسترس انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان دادکه: 1-میزان تاب آوری دانشجویان رشته فیزیک بیشتر ازسایررشته های مذکوراست.2-میزان اضطراب دانشجویان رشته فیزیک بیشتر ازسایررشته های مذکوراست.

لینک کمکی