دانلود فایل word رابطه بين گرايش ديني و تصوير بدني با استرس بارداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين گرايش ديني و تصوير بدني با استرس بارداري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تصویر بدنی و گرایش دینی با استرس بارداری کلیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ساری بوده است. جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی ، مطب های خصوصی و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ساری ،افرادی که حداقل سواد خواندن و نوشتن داشته باشند . تعداد حجم نمونه 200 نفر زنان باردار کم خطر و پر خطر می باشند.برای بررسی گرایش دینی ،تصویر بدنی و استرس بارداری از سه پرسشنامه استاندارد شده گرایش دینی سراج زاده، تصویر بدنی لتیلتون،پرسشنامه استرس بارداری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.در آمار توصیفی در این پژوهش از جداول توزیع فراوانی ،نمودارهای ستونی و میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده و در آمار استنباطی برای تعیین دانلود فایل word رابطه بين گرايش ديني و تصوير بدني با استرس بارداري از آزمون نرمالیتی داده ها،ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. براساس نتایج تحلیل رگرسیون،تاثیر دو متغیرگرایش دینی و تصویر بدنی بر میزان استرس بارداری زنان معنی دار است. متغیرهای میزان گرایش دینی با ضریب تاثیر 0/71 میزان تصویر بدنیبا ضریب تاثیر 0/70 به ترتیب از ضرایب تاثیر رگرسیون استاندارد شده و معنادار بر متغیر وابسته میزان استرس بارداری زنان برخوردار بوده اند

لینک کمکی