دانلود فایل word رابطه بين راهبردهاي خودتنظيمي با سبک هاي تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين راهبردهاي خودتنظيمي با سبک هاي تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین دانلود فایل word رابطه بين راهبردهاي خودتنظيمي با سبک هاي تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اهواز در سال تحصیلی 1393-94 بود. از جامعه ی آماری پژوهش، نمونه ای به تعداد 320 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های راهبردهای یادگیری و مقیاس سبک های تفکر استفاده شد. برای تحلیل داده ها روش های آماری همبستگیپیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد که بین متغیرهای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی سبک های تفکر قضایی، قانونگذارانه و اجرایی به ترتیب پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی می باشند و حدود 16% از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط متغیرهای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی سبک های تفکر قضایی، قانونگذارانه و اجرایی تبیین میشود

لینک کمکی