دانلود فایل word رابطه بين جهت گيري هدف و گرايش به تفکر انتقادي در بين دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين جهت گيري هدف و گرايش به تفکر انتقادي در بين دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان بود. در این تحقیق توصیفی همبستگی، 435 دانشجو به روش خوشه ای چند مرحله ای از بین دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، دانشکده ریاضی و آمار و دانشکده فنی و مهندسی انتخاب و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری انگیزشی را تکمیل کرده و داده ها با استفاده ار آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین جهت گیری درونی نسبت به هدف هدف و گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

لینک کمکی