دانلود فایل word رابطه بين جو سازماني مدرسه با مهارتهاي اجتماعي و روحيه کارآفريني دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر بهبهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين جو سازماني مدرسه با مهارتهاي اجتماعي و روحيه کارآفريني دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر بهبهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با مهارت های اجتماعی و روحیه کارآفرینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر بهبهان بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، پژوهش کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر بهبهان در سال تحصیلی 1394-95 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین دبیرستان های شهر بهبهان، شش مدرسه سه پسرانه و سه دخترانه به صورت تصادفی انتخاب و در هر مدرسه به صورت تصادفی یک کلاس انتخاب و تمام دانش آموزان آن کلاس ها به تعداد 185 نفر به عنوان نمونه آماری در پژوهش حاضر شرکت داده شدند.. برای گردآوری داده ها از پرسشنامهه ای جو سازمانی دلاویر، مهارت های اجتماعی گرشام الیوت و روحیه کارآفرینی سیادت و همکاران استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های ضریبهمبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه همزمان تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین جو سازمانی مدرسه و بعدهای روابط معلم دانش آموز، روابط دانش آموز – دانش آموز و پیوند با مدرسه با مهارت اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین جو سازمانی مدرسه و بعدهای روابط معلم دانش-آموز و امنیت در مدرسه با روحیه کارآفرینی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

لینک کمکی