دانلود فایل word رابطه بين تعهد شغلي و جاافتادگي سازماني با ادراک تعارض کار – خانواده در بين پرستاران شيفت کار بيمارستان هاي دولتي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين تعهد شغلي و جاافتادگي سازماني با ادراک تعارض کار – خانواده در بين پرستاران شيفت کار بيمارستان هاي دولتي اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ادراک تعارض کار- خانواده با تعهد شغلی و جاافتادگی سازمانی, در بین پرستاران شیفت کار بیمارستان های دولتی اصفهان, در سال1395 انجام شد. روش پژوهش حاضر, از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه اماری پژوهش حاضر را کلیه بیمارستان های دولتی اصفهان تشکیل دادند, که به دلیل حجم بالای جامعه آماری, از میان انها سه بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب و از میان انان, نمونه ای به حجم 270 نفر با استفاده از جدول میچل و جولی و به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه های تعهد شغلی بلاو 2009 جاافتادگی سازمانی میچل و همکاران,2001 و تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران 2000 مورد استفاده قرار گرفته است. داده های حاصل از پرسشنامه ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام, مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند کهبین تعهد شغلی و جاافتادگی سازمانی, همبستگی مثبت, بین تعهد شغلی با تعارض کار- خانواده و جاافتادگی سازمانی با تعارض کار- خانواده, همبستگی منفی و معنادار p<0/01 وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که, از میان دو متغیر تعهد شغلی و جاافتادگی سازمانی, در گام اول, جاافتادگی سازمانی پیش بینی کننده ادراک تعارض کار- خانواده بوده و توانسته است44/3 درصد از واریانس این متغیر را تبیین نماید, و در گام دوم, تعهد شغلی در کنار جاافتادگی سازمانی افزوده شده و توانسته 46/6 درصد از واریانس تعارض کار – خانواده را تبیین نماید. در نتیجه می توان از طریق افزایش سطح جاافتادگی سازمانی و تعهد شغلی, ادراک تعارض کار- خانواده را در پرستاران,بویژه پرستاران بیمارستان های دولتی کاهش داد

لینک کمکی