دانلود فایل word بررسي رابطه ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و نظام جبران خدمات در شرکت برق منطقه اي کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و نظام جبران خدمات در شرکت برق منطقه اي کرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نظام جبران خدمات درشرکت برق منطقه ای کرمان صورت گرفته و از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارکنان شرکت برق منطقه ای کرمان که تعداد کل آنها 120 نفراست . که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه و با استفاده از فرمول کوکران و با حداکثر خطای برآورد قابل قبول برای تعیین حجم نمونه 0/05، حجم نمونه 135 نفر تعیین شده است. به منظور گردآوری داده ها و سنجش اساسی پژوهش پرسش نامه فناوری اطلاعات شامل 21 سوال استفاده گردیده که روایی و پایایی آن به ترتیب 0/90 و 0/89 مورد تایید قرار گرفت همچنین از پرسشنامه نظام جبران خدمات شامل 43 سوال استفاده گردیده که روایی و پایایی آن به ترتیب 0/94 و 0/93 مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نهایی نشان داد که بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و نظام جبران خدمات در شرکت برق منطقه ای کرمان رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد؛ در آخر نیز پیشنهاداتی با توجه به نتایج تحقیق ارایه گردید.

لینک کمکی