دانلود فایل word بررسي رابطه کيفيت افشاء و اجزاي آن با مديريت سود حسابداري در شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه کيفيت افشاء و اجزاي آن با مديريت سود حسابداري در شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر دانلود فایل word بررسي رابطه کيفيت افشاء و اجزاي آن با مديريت سود حسابداري در شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بود. به منظور تخمین مدل رگرسیون چند متغیره جهت آزمون فرضیه ها، مدل مزبور با استفاده از داده های ترکیبی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 150 شرکت ( 1050 سال شرکت) برای آزمون فرضیه های تحقیق بین سال های 1387 الی 1393 انتخاب شده است. از آزمون K-S برای تعیین نرمال بودن داده ها، روش رگرسیون برای بیان ارتباط متغیرها، آماره آزمون t برای آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیون و در نهایت از آماره آزمون فیشر برای تعیین معنادار بودن معادله استفاده شده است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت افشاء با معیار نمره افشاء و مدیریت سود حسابداری رابطه منفی معناداری وجود دارد، همچنین بین کیفیت افشاء با معیار به موقع بودن گزارش های مالی و مدیریت سود حسابداری رابطه مثبت معناداری وجود دارد، اما بین کیفیت افشاء با معیار قابلیت اتکای گزارش های مالی و مدیریت سود حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی