دانلود فایل word بررسي رابطه عوامل سازماني (فرهنگ سازماني، تعهد سازماني و ساختار سازماني) بر کيفيت اطلاعات سيستم حسابداري مراکز درمان شهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه عوامل سازماني (فرهنگ سازماني، تعهد سازماني و ساختار سازماني) بر کيفيت اطلاعات سيستم حسابداري مراکز درمان شهر مشهد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حا ضر برر سی رابطه عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و ساختار سازمانی) بر کیفیت سیستم حسابداری درمانگاه. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی پیشایشی از شاخه مطالعات میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر ، مدیران مالی مراکز درمان شهر مشهد را شامل می شود. که تعداد آن ها 116 نفرمی با شد. که از روش سر شماری استفاده کرده ایم. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون، ساختار سازمانی رابینز و تعهد سازمانی و کیفیت سیستم حسابداری است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چند متغیره و از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شده است . نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار بر کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری مراکز درمانی شهر مشهد دارد ولی تاثیر ساختار سازمانی بر کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری مراکز درمانی شهر مشهد رد شده است.

لینک کمکی