دانلود فایل word بررسي رابطه سطح تکنولوژي سازمان با سلامت سازماني در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه سطح تکنولوژي سازمان با سلامت سازماني در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در عصری که پیشرفت تکنولوژی به گونه ای سرسام آور در حال توسعه است، همراه شدن و انطباق با این پیشرفت ها برای بقای هر سازمانی ضروری است. از دیگر سو سلامت سازمانی یک معیار روشن و غیر قابل انکار در اثربخشی سازمان های محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سطح تکنولوژی با سلامت سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی است. برای بررسی این دو متغیر در این تحقیق از مولفه های سطح تکنولوژی وود وارد و مولفه های سلامت سازمانی هوی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی می باشند. به دلیل در دسترس بودن تمام جامعه از سرشماری برای نمونه تحقیق استفاده شده است.داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 94 بود. در نهایت 98 پرسشنامه با استفاده از تحلیل رگرسیون و نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که سطح تکنولوژی سازمان با پنج مولفه ی سلامت سازمانی شامل : یکپارچگی سازمانی، نفوذ مدیر ، ملاحظه گری، ساخت دهی و اهمیت کار رابطه معناداری دارد. همچنین داده ها رابطه معناداری بین سطح تکنولوژی و دو مولفه دیگر سلامت سازمانی شامل پشتیبانی منابع و روحیه را مورد تایید قرار ندادند.

لینک کمکی