دانلود فایل word بررسي رابطه تبيين ارتباط حسابرسان با شناخت مشتريان خود و اثر آن بر کيفيت حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه تبيين ارتباط حسابرسان با شناخت مشتريان خود و اثر آن بر کيفيت حسابرسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در این پژوهش به دانلود فایل word بررسي رابطه تبيين ارتباط حسابرسان با شناخت مشتريان خود و اثر آن بر کيفيت حسابرسي پرداخته شده است جامعه مورد بررسی حسابدارن رسمی تهران به تعداد 282 نفر که تعداد حجم نمونه بصورت تصادفی از بین مدیران فنی و شرکای حسابرسی 162 نفر مشخص شده است . ابزار پژوهش از پرسشنامه استفاده گردیده است که متغیر ها با سوالات مربوط اندازه گیری شده است . از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است و نتایج حاکی از این است که از نظر شریک حسابرس و مدیر فنی حسابرسی، شناخت مشتریان با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار دارد و این رابطه هم جهت می باشد. همچنین با بررسی بیشتر به این نتیجه رسیدیم که شناخت مشتریان بر رضایت مشتری، دوره تصدی، اهمیت مشتری و تصویر مشتری تاثیر معنادار دارد و این تاثیر در جهت مثبت می باشد.

لینک کمکی