دانلود فایل word بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و سرمايه فکري در بين کارکنان سازمان بازنشستگي کشوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و سرمايه فکري در بين کارکنان سازمان بازنشستگي کشوري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف دانلود فایل word بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و سرمايه فکري در بين کارکنان سازمان بازنشستگي کشوري انجام شده است. جامعه آماری را تمامی کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری تشکیل می دهد که براساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه نهایی 217 نفر تعیین و نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام گرفت. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت و برای سنجش پرسشنامه ها از مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0/852 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که همبستگی معناداری بین متغیرهای هوش فرهنگی و سرمایه فکری وجود دارد که ضریب همبستگی هریک از متغیرهای هوش فرهنگی و سرمایه فکری به ترتیب عبارت است از 0.61 برای متغیر راهبرد، دانش 0.564 ،انگیزش 0.884 و رفتاری 0.205 وجود دارد.

لینک کمکی