دانلود فایل word مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،درکلاس هاي مختلط وغيرمختلط پايه پنجم ابتدايي شهرستان سروآباددرسال تحصيلي 95-94

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،درکلاس هاي مختلط وغيرمختلط پايه پنجم ابتدايي شهرستان سروآباددرسال تحصيلي 95-94 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تحقیق حاضرباهدف مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، درکلاس های مختلط وغیرمختلط پایه پنجم ابتدایی انجام شده است.این تحقیق ازلحاظ روش؛ ازنوع علی – مقایسه ای (میدانی) است وازسوی دیگرچون نتایج حاصل ازآن درآموزش وپرورشکاربرددارد، ازنوع تحقیقات کاربردی است. که درمدارس ابتدایی،شهرستان سروآباد درسال تحصیلی 95-94 انجام گرفت.جامعه آماری این تحقیق کلیه 773 نفر دانش آموزپایه پنجم ابتدایی بودند که ازاین تعداد 387 نفربه عنوان نمونه به صورتتصادفی (با استفاده ازجدول مورگان ) ازمیان دختران وپسران انتخاب شدند. مقایسه پیشرفت تحصیلی رابا استفاده ازآزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته 60 سوالی که ضریب اعتبارآن برابر 0/84 بود و روایی آزمون هم مورد تایید چند تن ازاساتید مجرب قرارگرفت؛ انجام دادیم.برای سنجش رابطه بین میزان پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه (مختلط و غیر مختلط) وهمچنین میزان پیشرفت تحصیلی وجنسیت (دختروپسربودن) از آزمون تفاوت میانگین (T-Test) استفاده شده است. ازاولی این نتیجه بدست آمد که بین مدارس مختلط و غیر مختلط (عادی) به لحاظ میزان پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. وازدومی هم این نتیجه بدست آمدکه که بین دختر و پسر به لحاظ پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.پس درهردوفرضیه؛ فرضیه (H(0 تایید و فرضیه (H(1 رد می شود.

لینک کمکی