دانلود فایل word مقايسه باورهاي غير منطقي در بين مردان معتاد و غير معتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه باورهاي غير منطقي در بين مردان معتاد و غير معتاد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با هدف مقایسه الگوهای باورهای غیرمنطقی (ده مقیاس جونز) در مردان معتاد و غیرمعتاد شهرکرج، پژوهش حاضر از نوع توصیفی با روش علمی مقایسه ای انجام و جامعه ای از مردان مبتلا به سوء مصرف مواد و مردان غیرمبتلا (20-40) شهر کرج را دربرگرفت. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس انتخاب و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و خودکارآمدی عمومی شرر بود که آلفای کرونباخ آنها در تحقیق فعلی 0/81 بدست آمد. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تک متغیره (آنوا) و تی مستقل استفاده شد و برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون کالماگروف- اسمینرنف، یکسانی واریانس های خطا از آزمون لوین و بن فرنی استفاده گردید. نتایج حاصله حاکی از آن بود که در متغیر پژوهش در بین افراد معتاد و عادی تفاوت معنادار وجود دارد. به طور کلی بین باورهای منطقی در مولفه های ضرورت تایید دیگران، نگرانی توام با اضطراب، ناامیدی نسبت به تغییر، اجتناب از مشکلات، واکنش به ناکامی، انتظارات بالا از خود، بی مسیولیتی عاطفی تفاوت معنادار وجود داشت و نمرات باورهای غیرمنطقی معتادین بالاتر بوده و نتیجه اینکه اعتیاد به مواد مخدر باعث اثرات مخرب روانی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی در جامعه شده و به منظور پیشگیری از این پدیده منحوس تهیه برنامه راهبردی مدون و اجرای دقیق آن ضروری است.

لینک کمکی