دانلود فایل word مقايسه ادراک خود و قضاوت اجتماعي در دانش آموزان داراي اختلالات يادگيري و دانش آموزان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ادراک خود و قضاوت اجتماعي در دانش آموزان داراي اختلالات يادگيري و دانش آموزان عادي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش دانلود فایل word مقايسه ادراک خود و قضاوت اجتماعي در دانش آموزان داراي اختلالات يادگيري و دانش آموزان عادي بود. روش پژوهش علی- مقایسه ای (مورد- شاهدی) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری و عادی دوره ابتدایی مشغول به تحصیلی، در مرکز اختلالات یادگیری نوین شهر اردبیل (N=145) و مدارس عادی دوره ابتدایی (N=31112) ناحیه دو شهر اردبیل در سال تحصیلی 1395-1394 بودند که تعداد 60 نفر (30 دانش آموز دارای اختلالات یادگیری 30 دانش آموزان عادی دوره ابتدایی) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ادراک خود و قضاوت اجتماعی صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد تیوری ذهن گروه عادی بیشتر از دانش آموزان با اختلالات یادگیری است. همچنین مولفه های شایستگی تحصیلی، مقبولیت اجتماعی، سلوک (اداره کردن) رفتاری و ادراک خود کلی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری پایین تر از دانش آموزان بدون اختلالات یادگیری است. با توجه به این نتایج لازم است تا توجه بیشتری به برنامه های آموزشی و درمانی موثر بر تیوری ذهن و ادراک خود این دانش آموزان صورت گیرد.

لینک کمکی