دانلود فایل word مقايسه احساس تنهايي بين دختران نوجوان بزهکار و عادي رده متوسطه شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه احساس تنهايي بين دختران نوجوان بزهکار و عادي رده متوسطه شهر کرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش دانلود فایل word مقايسه احساس تنهايي بين دختران نوجوان بزهکار و عادي رده متوسطه شهر کرمان در سال 1395 بوده است.پژوهش حاضر زمینه یابی و از نوع پس رویدادی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان دختر بزهکار رده متوسطه کانون اصلاح وتربیت شهر کرمان در سال 1395 - 1394 می باشد به تعداد 323 نفر می باشد و همچنین کلیه نوجوانان دختر عادی رده متوسطه شهر کرماندر سال 1395 - 1394 می باشد به تعداد 1500 می باشد. نمونه پژوهش حاضر 50 نفر نوجوانان دختر بزهکار که براساس فرمول کوکران و بهصورت غیرتصادفی و داوطلبانه انتخاب می گردد و همچنین 50 نفر از نوجوانان دختر عادی رده متوسطه که جهت مقایسه با گروه بزهکاران بهصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. ابزار این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی آشر و هایمل و رنشاو (1984) بوده است. برایتجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فیشر، ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد احساس تنهایی در دختران بزهکاربیشتر از عادی است.

لینک کمکی