دانلود فایل word مقايسه اثربخشي موسيقي درماني و درمان شناختي رفتاري بر کيفيت خواب و نشانه هاي اختلال بي خوابي در زنان سالمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه اثربخشي موسيقي درماني و درمان شناختي رفتاري بر کيفيت خواب و نشانه هاي اختلال بي خوابي در زنان سالمند :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای اختلال بی خوابی در سالمندان زن، این پژوهش با هدف، تاثیر موسیقی درمانی (MAT) ودرمان شناختی رفتاری (CBT) بر کیفیت کلی خواب و خرده مقیاس های کیفیت خواب سالمندان بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با انتخاب تصادفی بوده . جامعه آماری پژوهش شامل 5000 سالمند عضو مرکزروزانه سالمندی جهان دیدگان شیراز (ایران) و نمونه شامل 57 نفر زن با احتساب شرایط ورود و خروج و انتخاب تصادفی بودند.بدنبال ریزش 10/53 درصدی 51 نفر سالمند با میانگین سنی 67/43 سال که دارای اختلال بی خوابی اولیه بودند به صورت تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند گروه آزمایشی (1) در جلسات موسیقی درمانی و درمانشناختی رفتاری و گروه آزمایشی (2) در جلسات درمان شناختی رفتاری شرکت کردند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ایدریافت نکردند. ارزیابی افراد شرکت کننده در پیش آزمون پس آزمون و پی گیری با مقیاس کیفیت خواب پیترزبورگ PSQIانجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از بسته آماری SPSS21 و روش های آماری تحلیل کوواریانس تک و چند متغیره (انکواو مانکوا) استفاده گردید.

لینک کمکی