دانلود فایل word مقايسه اثربخشي گروهي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، طرحواره درماني و درمان شناختي رفتاري بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد معتاد تحت درمان در بيمارستان هاي شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه اثربخشي گروهي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، طرحواره درماني و درمان شناختي رفتاري بر طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد معتاد تحت درمان در بيمارستان هاي شهر شيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر شیوع اختلالاتعملکرد جنسی در افراد معتاد تحت درمان در بیمارستان های شهر شیراز انجام شد. نمونه پژوهش شامل 80 مرد معتاد تحت درمان شهرشیراز بود که به روش تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند و پرسشنامه اختلالعملکرد جنسی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که درمان مبتنی برپذیرش و تعهد، طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر مولفه های طرحواره های ناسازگار اولیه موثر است.

لینک کمکی