دانلود فایل word مقايسه اثربخشي درمان گروهي رفتار درماني ديالکتيکي بر افسردگي بيماران داراي اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) تحت درمان در بيمارستان هاي شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه اثربخشي درمان گروهي رفتار درماني ديالکتيکي بر افسردگي بيماران داراي اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) تحت درمان در بيمارستان هاي شهر شيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان گروهی رفتار درمانیدیالکتیکی بر افسردگی بیماران دارای اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) تحت درمان در بیمارستان های شهر شیراز است. این پژوهش نیمهآزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجراشد رفتار درمانی دیالکتیکی متغیر مستقل و افسردگی متغیر ملاک مطالعهمحسوب می شوند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران تحت درماندر بیمارستان های شهر شیراز تشکیل دادند. نمونه ها با روش نمونهگیری هدفمند چند مرکزی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در چهار گروهرفتار درمانی دیالکتیک (20 نفر)، فراشناخت درمانی (20 نفر) و دوگروه کنترل (20 نفر) قرار داده شدند. برای جمع آوری داده ها مقیاسDASS (لاویبوند و لاوبیوند، 1995)، مورد استفاده قرار گرفت. در اینروش پژوهش از شاخص های آمار توصیفی، همچون فراوانی، میانگین وانحراف معیار برای ارایه اطلاعات توصیفی، و در بخش آمار استنباطی کهبا هدف بررسی فرضیه های پژوهش انجام شده است تی تست مستقل، بهکاربرده شد. لازم به ذکر است که پردازش آماری این داده ها بااستفاده از نرم افزار Spss انجام گرفت.یافته نشان دادند که، رفتاردرمانی دیالکتیکی تا حد زیادی توانستهاست از میزان افسردگی بیماران دارای اختلال استرس پس از سانحهبکاهد.

لینک کمکی