دانلود فایل word مقايسه اثربخشي درمان گروهي رفتار درماني ديالکتيکي بر استرس بيماران داراي اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) تحتدرمان در بيمارستان هاي شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه اثربخشي درمان گروهي رفتار درماني ديالکتيکي بر استرس بيماران داراي اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) تحتدرمان در بيمارستان هاي شهر شيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان گروهی رفتار درمانیدیالکتیکی بر استرس بیماران دارای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)تحت درمان در بیمارستان های شهر شیراز است. این پژوهش نیمه آزمایشیو از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شدرفتار درمانی دیالکتیکی متغیر مستقل و استرس متغیر ملاک مطالعهمحسوب می شوند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران تحت درماندر بیمارستان های شهر شیراز تشکیل دادند. نمونه ها با روش نمونهگیری هدفمند چند مرکزی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه رفتاردرمانی دیالکتیک (20 نفر)، و گروه کنترل (20 نفر) قرار داده شدند.برای جمع آوری داده ها مقیاس DASS (لاویبوند و لاوبیوند، 1995)، مورداستفاده قرار گرفت. در این روش پژوهش از شاخص های آمار توصیفی،همچون فراوانی، میانگین و انحراف معیار برای ارایه اطلاعات توصیفی،و در بخش آمار استنباطی که با هدف بررسی فرضیه های پژوهش انجام شدهاست تی تست مستقل، به کاربرده شد. لازم به ذکر است که پردازش آماریاین داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام گرفت. یافته نشاندادند که، رفتاردرمانی دیالکتیکی تا حد زیادی توانسته است از میزاناسترس بیماران دارای اختلال استرس پس از سانحه بکاهد.

لینک کمکی