دانلود فایل word مقايسه اثر بخشي آموزش مهارت حل مسيله و هيجان مدار بر ميزان عزت نفس و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان مقطع متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه اثر بخشي آموزش مهارت حل مسيله و هيجان مدار بر ميزان عزت نفس و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان مقطع متوسطه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش حل مسیله و هیجان مدار بر میزان عزت نفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میباشد. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. اعضای نمونه پژوهش حاضر 51 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان خمین انتخاب گردیده بودند و با جایگذاریتصادفی در سه گروه آموزش حل مسیله (17 نفر) و گروه آموزش هیجان مدار (17 نفر) و گروه گواه (17 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیهپژوهش این است که میان آموزش الگوی حل مسیله و آموزش هیجان مدار بر میزان عزت نفس (تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی و کلی) و انگیزهی پیشرفت دانش آموزان مقطع متوسطه تفاوت وجود دارد.از روش آماری تحلیل کواریانس برای ارزیابی نتایج استفاده شد. نتایج پژوهشنشان می دهد آموزش حل مسیله و هیجان مدار بر عزت نفس و خرده مقیاس های آن (p0/01) تاثیر معناداری داشته است و همچنینآموزش حل مسیله و هیجان مدار بر انگیزه پیشرفت (p0/01) تاثیر معناداری داشته است. بر اساس جدول LSD بین میانگین انگیزهپیشرفت در گره حل مسیله و هیجان مدار تفاوت معنی داری وجود ندارد اما بین میانگین متغییر های مورد پژوهش در گروه حل مسیله وگروه گواه و گروه هیجان مدار و گروه گواه تفاوت معنی داری در سطح 0/01 وجود دارد.

لینک کمکی