دانلود فایل word معنويت سازماني راهي براي سلامت روان سرمايه انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word معنويت سازماني راهي براي سلامت روان سرمايه انساني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، مطالعه معنویت سازمانی به عنوان راهی برای سلامت روان سرمایه انسانی بوده است.پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش انجام توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماریکلیه کارکنان بیمارستان بعثت بوده که نمونه ای به روش تصادفی ساده به تعداد 220 آزمودنی انتخابگردید. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد معنویت سازمانی و سلامت روان است که روایی هر دو موردتایید صاحبنظران مدیریتی قرار گرفت و پایایی آنان از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 92 / 0 و 91 / 0 گزارششد. یافته ها نشان می دهد که بین معنویت سازمانی و سلامت روان کارکنان رابطه معناداری وجود داشته واز طریق معنویت سازمانی می توان سلامت روان آنان را پیش بینی نمود.

لینک کمکی