دانلود فایل word مطالعه ي رابطه مديريت ارتباط با مشتري، اعتماد به نام تجاري، ارزش ويژه نام تجاري و وفاداري به نام تجاري در بانک رفاه کارگران مناطق مختلف شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه ي رابطه مديريت ارتباط با مشتري، اعتماد به نام تجاري، ارزش ويژه نام تجاري و وفاداري به نام تجاري در بانک رفاه کارگران مناطق مختلف شهرکرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه مدیریت ارتباط با مشتری، اعتماد به نام تجاری،ارزش ویژه نام تجاری و وفاداری بهنام تجاری در بانک رفاه کارگران مناطق مختلف شهرکرد می باشد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی با روش پیمایشی میباشد. وداده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و به کمک نرم افزارهای آماری SPSS وآزمون های آماری نظیر آزمونهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 162 نفر ازمشتریان بانک رفاه کارگران در مناطق مختلف شهرکرد می باشد که بدلیل دسترسی به کل عناصر جامعه آماری از روشتمام شمار استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد می دهد که همبستگی مثبت بین متغیرهای مدیریتارتباط با مشتری، اعتماد به نام تجاری، و ارزش ویژه نام تجاری نام تجاری با وفاداری رفتاری نگرشی وجود دارد.

لینک کمکی