دانلود فایل word مطالعه سازگاري زناشويي با بهزيستي روانشناختي در زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزيستي شهرستان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه سازگاري زناشويي با بهزيستي روانشناختي در زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزيستي شهرستان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش مطالعه سازگاری زناشویی با بهزیستی روانشناختی زوجین مراجعهکننده به مرکز مشاوره بهزیستی می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگیاست. جامعه آماری کلیه مراجعین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاورهبهزیستی شهرستان کرمانشاه می باشد که از بین مراجعه کنندگان به طور تصادفی50 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه استاندارد سازگاری زناشوییهارمون سینگ و بهزیستی روانشناختی ریف بود. روایی پرسشنامه مورد تاییدصاحبنظران مربوطه مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفایکرونباخ به ترتیب 0/967؛ 0/976 برآورد و محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تغییرات دو متغیر در جهت هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیرمقادیر متغیر دیگر افزایش می یابد و برعکس. بنابراین می توان گفت که: بینسازگاری زناشویی و بهزیستی روان شناختی رابطه وجود دارد.

لینک کمکی