دانلود فایل word مسيوليت دولت هاي حمايت کننده از شورشيان در حقوق بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مسيوليت دولت هاي حمايت کننده از شورشيان در حقوق بين الملل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

مسیولیت بین المللی، مکانیسم تنظیم کننده حقوق بین الملل به شمار رفته و ناشی از این عقیده عمومی است که قدرت بدون مسیولیت وجود ندارد ؛ یعنی مسیولیت در قبال صلاحیت و اختیاری ا ست که دولت ها به موجب حقوق بین الملل دارند و هر دولتی به صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل دارای مسیولیت بین المللی می گردد. مسیولیت بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را درمقابل دولت دیگر نقض می کند. هر عمل غیرقانونی بین المللی توسط یک دولت، متضمن مسیولیت بین المللی آن دولت است، مانندحمایت از شورشیان که باعث نقض تعهدات می شود. هرگونه کمک به گروه شورشی و شناسایی آنها ازلحاظ داخلی و بین المللی، حمایتعقیدتی، حمایت مالی، حمایت نظامی و حمایت ر سانه ای کشورهای حامی شورشیان مداخله در امور داخلی کشور درگیر با شورشیانا ست. کمک از طریق اجازه فعالیت جنبش شورشی در قلمرو آن کشور تحویل سلاح کشتارجمعی به شور شیان کمک نظامی و مالی بهآنان می تواند مصدا ق معاونت در نسل کشی با شد. حمایت از شور شیان نقض تعهدات بین المللی را به دنبال دارد مانند نقض تعهد تو سلبهزور، نقض تعهد به پیشگیری، نقض تعیین حق سرنوشت، معاونت در نسل کشی در این مواردی که ذکر شد عملکرد دولت های حامیشورشیان مسیولیت بین المللی را به دنبال دارد.

لینک کمکی