دانلود فایل word عملکرد و صفات مورفوفيزيولوژيک ارزن علوفه اي تحت تاثير شرايط کم آبياري و محلول پاشي کودهاي نانو ومعمولي روي و سيليس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عملکرد و صفات مورفوفيزيولوژيک ارزن علوفه اي تحت تاثير شرايط کم آبياري و محلول پاشي کودهاي نانو ومعمولي روي و سيليس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای نانو ومعمولی روی و سیلیس بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک ارزن رقم پیشاهنگ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند انجام شد. فاکتورهای این آزمایش شامل 2سطح آبیاری(50 و 100 درصد نیاز آبی) به عنوان فاکتور اصلی بود. تیمارهای کودی نانو روی (0/5 درهزار) نانو سیلیس(0/5 درهزار) اکسید روی معمولی (5 در هزار) اکسید سیلیس معمولی(5 درهزار) ترکیب نانو روی و نانو سیلیس ،ترکیب اکسیدروی معمولی و اکسید سیلیس معمولی و شاهد بدون کود به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که آبیاری به طور معنی دار و در سطح 5 درصد صفات ارتفاع بوته، شاخص کلروفیل ، عملکرد خشک ساقه و برگ، عملکرد خشک پانیکول و عملکرد خشک کل علوفه را تحت تاثیر قرار داد و با کاهش تامین نیاز آبی به 50 درصد مقدار این صفات به جز شاخص کلروفیل نسبت به تیمار آبیاری کامل به طور معنی داری کاهش یافت. همچنین کود به طور معنی داری صفات شاخص کلروفیل، عملکرد خشک پانیکول و عملکرد خشک کل علوفه را تحت تاثیر قرار داد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که برای دستیابی به حداکثر تولید علوفه در زراعت ارزن پیشاهنگ، تامین 100 درصد نیاز آبی ارزن به همراه محلول پاشی کود روی معمولی یا کاربرد توام کودهای روی و سیلیس معمولی لازم می باشد.

لینک کمکی