دانلود فایل word سنجش نگرش اعضاء تعاوني هاي توليد روستايي نسبت به پايداري سيستم اقتصادي روستا(مورد مطالعه شرکت هاي تعاوني توليدخراسان جنوبي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سنجش نگرش اعضاء تعاوني هاي توليد روستايي نسبت به پايداري سيستم اقتصادي روستا(مورد مطالعه شرکت هاي تعاوني توليدخراسان جنوبي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بررسی دیدگاه های اعضاء شرکت های تعاونی تولید روستایی نسبت به پایدار سازی اقتصاد روستا، در توسعه پایدار روستا ها و شناسایی نقش و جایگاه تعاونی های تولید در زمینه پایدار سازی اقتصاد روستا اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نگرش اعضاء شرکت های تعاونی تولید روستایی به پایدار سازی سیستم اقتصادی روستا در استان خراسان جنوبی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 35 شرکت تعاونی تولید با 13106 نفر عضو در نقاط روستایی استان خراسان جنوبی را در بر می گیرد که از بین اعضاء تعداد 210 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی-همبستگی است و به روش پیمایش انجام شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(0/71) مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحلیل توصیفی نشان داد که نگرش60% اعضاء تعاونی های تولید مورد مطالعه نسبت به پایدار سازی سیستم اقتصاد روستا مثبت و نسبتا مثبت بوده است و 63% آن ها پایداری سیستم اقتصاد روستا را ضعیف ارزیابی نموده اند. یافته های تحلیلی تحقیق نشان داد که بین سن افراد مورد مطالعه با دیدگاه آن ها پیرامون پایداری سیستم اقتصادی روستا رابطه آماری معنی داری منفی در سطح 5 درصد خطا وجود دارد و بین متغیرهای سابقه عضویت افراد در شرکت های تعاونی تولید روستایی ،ویژگی های آموزشی -ارتباطی اعضاء ،میزان مشارکت اجتماعی آن ها از قوانین و ماموریت های تعاونی و دیدگاه آن ها پیرامون پایداری سیستم اقتصادی روستا رابطه مثبت و معنی داری در سطح 1 درصد خطا وجود داشته است. بین دیدگاه افراد با سطح تحصیلات مختلف پیرامون پایداری سیستم اقتصادی روستا تفاوت معنی داری وجود داشته است، این یافته تحقیق حاکی از این است که افراد با سطح تحصیلات بالاتر پایداری سیستم اقتصادی روستا را مناسب تر ارزیابی نموده اند.

لینک کمکی