دانلود فایل word پيش بيني کوبيدگي فرش ماشيني به روش آزمون خمش گروهي نخ خاب

یا همایش : چهارمين همايش ملي صنعت فرش ماشينيتعداد صفحات :5چکیده مقاله: بهطورکلی انواع فرشهای ماشینی، در طی فرآیند مصرف خود، همواره تحت تاثیر نیروهای فشاری مختلف قرار دارند؛ بهگونهای که این نیروها باعث کوبیدگی فرش میشوند. در هر یک از مطالعات گذشته که رفتار کوبیدگی و برگشتپذیری فرش بررسیشده است، تحقیقات بر روی فرش ماشینی تکمیلشده صورت گرفته است که خود مستلزم صرف وقت و هزینه قابلتوجه جهت آمادهسازی نمونههایی با مشخصات بسیار متنوع است. در این تحقیق، با نصب فکهای طراحیشده بر روی دستگاه استحکام سنج پارچه و بهمنظور شبیهسازی پاخوردگی فرش، رفتار خمش

دانلود فایل word بررسي ارتباط بين فرهنگ و معماري بومي و تاثير ان در ارتقاي کيفيت طراحي

یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازيتعداد صفحات :8چکیده مقاله: در گذشته تمایز های قبیله ای، قومی، نژادی، فواصل، مرزهای عبور ناپذیر طبقاتی، اقلیم، سرزمین، با این حال، تاثیر خود را روی فضای معماری بر جای می گذاشت و این ویژگی ها موجب پیدایش تفاوت های شکلی متمایز می کند الگوهای زندگی، فضاهای زیستی و ابنیه نیایشی، قشقایی آیینی و حتی سکونتگاهها می شد. ولی تحولات قرن حاضر موجب پیدایش تفاوت هایی در بین برخی جلوه های زندگی و فرهنگ جامعه شده و دیگر معماری فرصت تطابق با فرهنگ را پیدا نمی کند. در این مقاله با استفاده از روش اس

دانلود فایل word مروري بر قانون مديريت پسماند ايران و مطالعه تطبيقي برخي کشورها و بيان برخي چالش هاي اجرايي اين قانون

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيستتعداد صفحات :21چکیده مقاله: مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین مباحث در دنیای مدرن، توجهات بسیاری را به خود جلب نموده و جایگاه پر اهمیتی از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سلامت به خود اختصاص داده است. قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسیله پسماند در مورخ 20/02/1383 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله اثارخطرناک الودگی و مشکلات و ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دفووریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید در این مقاله سعی بر این بود