دانلود فایل word مقايسه توانايي مقابله با استرس در بين دانشجويان ورزشکار وغيرورزشکار پرديس علامه طباطبايي اردبيل در سال تحصيلي 1393-94

س یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايرانتعداد صفحات :16چکیده مقاله: هدف این تحقیق مقایسه توانایی مقابله با استرس در بین دانشجویان ورزشکار وغیرورزشکار پردیس علامه طباطبایی اردبیل درسال تحصیلی 94-1393بود.روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق علی-مقایسه ای می باشد چون در صدد تعیین تفاوت های توانایی مقابله با استرس در بین دانشجویان ورزشکار وغیرورزشکار هستیم.جامعه ی آماری این تحقیق 514نفربود که بااستفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 20نفردانشجوی ورزشکار و 20 نفردانشجوی غیرورزشکار انتخاب کردیم.برای جمع آوری اطلا

دانلود فایل word سايبر تروريسم

س یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سومتعداد صفحات :20چکیده مقاله: تروریسم پدیده ی جدیدی نیست جهان همواره با این پدیده ی منحوس که باانگیزه های مختلف صورت میگیرد مواجه بوده که حقوق و ازادی ها و امنیتمردم را به خطر می اندازد و امروزه از یک تهدید ملی به یک تهدید بینالمللی تبدیل شده است با گسترش ان صلح و امنیت بین المللی به مخاطره میافتد.در عصر جهانی شدن و گسترش تکنولوژی گونه های نوینی از تروریسم بهوجود امده است که تروریسم سایبری با تغییر چهره ی تروریسم به عنوانپدیده ای نوظهور در دنیای معاصر پدی

دانلود فایل word تاثير آبهاي روان زراعي بر پارامترهاي کيفيت آب درياچه زريوار

س یا همایش : دومين کنفرانس ملي علوم و مديريت محيط زيستتعداد صفحات :16چکیده مقاله: یکی از عواملی که امروزه در مناطقی که فعالیت کشاورزی در سطح وسیعی صورت می گیرد و منجر به تغییر کیفیت آب رودخانه ها و دریاچه ها و آبهای زیرزمینی میشود، استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی وسموم است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر روان آبهای زراعی برروی رودخانه قزل جسو و دریاچه زریوار شهرستان مریوان است. این پژوهش، با نگاهی اجمالی به مطالعات ارزیابی زیست محیطی، لیمنولوژیکی وحفظ تعادل اکولوژیک دریاچه زریوار مریوان را مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در این پژوهش نمو